Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương 
 

 

Thủ tục  
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương
- Trình tự thực hiện:
+ Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật số 30/2004/QH11 và Nghị định số 111/2005/NĐ-CP
+ Nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại
+ Nhận kết quả sau 10 ngày, nếu không được cấp phép sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
- Cách thức thực hiện; 
+ Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Sở TT&TT sở tại
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong đơn phải điền đầy đủ các thông tin yêu cầu, có chữ ký của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đứng tên đề nghị cấp giấy phép;
+ Hai bản thảo tài liệu có đóng dấu tại trang tên sách và dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép; trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;
+ Đối với cơ quan tổ chức Việt Nam không phải là cơ quan nhà nước; cơ quan, tổ chức nước ngoài thì ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều này phải xuất trình kèm theo bản sao có công chứng quyết định thành lập (hoặc giấy phép hoạt động) do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
+ Đối với các tài liệu là kỷ yếu ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều này phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền vào đơn đề nghị cấp giấy phép;
+ Đối với tài liệu về lịch sử Đảng, chính quyền của địa phương ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều này phải có văn bản thẩm định nội dung của cơ quan Đảng, chính quyền cấp trên (theo yêu cầu của cơ quan cấp phép xuất bản).
- Thời hạn giải quyết:
10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có):
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép
- Lệ phí (nếu có):
 không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 29/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông);
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
 không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  Thông tư 29/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông