Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 
 
Thủ tục  
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
- Trình tự thực hiện:
+Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Nghị định số 11/2009/NĐ-CP
+ Nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại
+ Nhận kết quả sau 10 ngày làm việc (nếu không cấp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do)
- Cách thức thực hiện; 
Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở TT&TT sở tại
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và 03 (ba) bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu (theo Mẫu số 16 và Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư này);
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đến làm thủ tục, trừ trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát;
+ Bản sao vận đơn, hóa đơn, giấy báo nhận hàng kèm theo bản gốc để đối chiếu (nếu có) đối với xuất bản phẩm nhập khẩu đang được hải quan, bưu điện, doanh nghiệp dịch vụ chuyển phát lưu giữ;
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy phép hoạt động tại Việt Nam đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đứng tên đề nghị cấp giấy phép;
+ Trường hợp nhập khẩu xuất bản phẩm để phục vụ công tác nghiên cứu chuyên ngành phải có thêm văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương hoặc cấp tỉnh phụ trách lĩnh vực thuộc chuyên ngành đó.
- Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có):
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
giấy phép
- Lệ phí (nếu có):
không                                                             
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
 + Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông