Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 21/09/2019

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Đề xuất kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đề xuất kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(28/05/2019)

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021 theo Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mở rộng triển khai IPv6 trên mạng dịch vụ di động 4G LTE, 5G trong năm nay

Mở rộng triển khai IPv6 trên mạng dịch vụ di động 4G LTE, 5G trong năm nay

(28/05/2019)

Một trong những mục tiêu chính của Kế hoạch thúc đẩy triển khai IPv6 năm 2019 mới được Bộ TT&TT ban hành là tập trung mở rộng triển khai IPv6 trên mạng dịch vụ di động 4G LTE, 5G.