Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 16/06/2019

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Đề xuất kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đề xuất kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(28/05/2019)

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021 theo Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.