Điều 3.2.LQ.62. Đầu tư của Nhà nước cho công nghệ thông tin

12/29/2015 2:01:12 PM


Điều 3.2.LQ.62. Đầu tư của Nhà nước cho công nghệ thông tin
(Điều 62Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Đầu tư cho công nghệ thông tin là đầu tư phát triển.
2. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách cho công nghệ thông tin, bảo đảm tỷ lệ tăng chi ngân sách cho công nghệ thông tin hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách nhà nước. Ngân sách cho công nghệ thông tin phải được quản lý, sử dụng có hiệu quả.
3. Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư phù hợp đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
4. Trong Mục lục ngân sách nhà nước có loại chi riêng về công nghệ thông tin.