Văn bản, qui định về đo kiểm chuyên ngành

5/15/2017 10:00:00 AM


STT

Văn bản đã ban hành

Ghi chú

1

Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT ngày 13/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông Thay thế Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006