Dự thảo định mức điều tra, khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông  (29/04/2010 11:04 CH  )
 


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
ĐỊNH MỨC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐỂ LẬP THIẾT KẾ - DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

I.  THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐỂ LẬP THIẾT KẾ - DỰ  TOÁN  CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG:
1.      Định mức điều tra, khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông là định mức dự toán thuộc định mức kinh tế - kỹ thuật, trong hệ thống định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu chính viễn thông (sau đây gọi tắt là: định mức dự toán khảo sát).
2.      Định mức điều tra, khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông được lập căn cứ vào: Nghị định số:201-CP ngày 26/5/1981 của Hội đồng Chính phủ về Quản lý định mức kinh tế kỹ thuật; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ (nay là Nghị định số:112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009) về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư Số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng v/v: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
3.      Định mức dự toán khảo sát này thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy khảo sát để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác điều tra, khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông (như 1 ha đo vẽ mặt bằng, 1 km đo vẽ mặt cắt tuyến cáp, khảo sát để thiết kế lắp đặt 1 thiết bị, …) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo những nhiệm vụ điều tra, khảo sát thông thường, theo những quy trình, phương pháp và thiết bị điều tra, khảo sát thông thường, theo các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng đang được áp dụng hiện nay và theo yêu cầu kỹ thuật, quy phạm quy định để lập thiết kế - dự toán, ở bước thiết kế bản vẽ thi công công trình bưu chính, viễn thông
4.      Định mức dự toán khảo sát này: Là cở sở để lập và quản lý chi phí điều tra, khảo sát theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ (nay là Nghị định số:112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009) về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và thông tư số: 12/2008/TT-BXD, ngày 7/5/2008 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Là cở sở để giám sát và nghiệm thu khối lượng và chất lượng công tác khảo sát theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định mới sửa đổi bổ sung cho nghị định này.
5.      Nội dung Định mức dự toán khảo sát này gồm: 202 định mức trong 28 tiết định mức công tác điều tra, khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông. Trong mỗi tiết định mức được trình bày gồm 2 phần: Nội dung công tác và Bảng định mức các khoản mục hao phí.
*            Nội dung công tác gồm: Thành phần công việc: qui định đầy đủ nội dung các bước công việc theo thứ tự từ khâu chuẩn bị ban đầu đến khi kết thúc hoàn thành công tác; yêu cầu kỹ thuật; điều kiện khảo sát; Phương pháp khảo sát và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác khảo sát xây dựng.
*            Bảng định mức các khoản mục hao phí gồm:
–       Mức hao phí vật liệu trực tiếp: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác, có tính đến tỷ lệ hao hụt qua các khâu và luân chuyển, cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát. Các vật liệu chính được mô tả rõ tên, chủng loại, qui cách vật liệu, định mức khối lượng hao phí  được xác định bằng các phương pháp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư Số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. vật liệu khác được xác định bằng tỷ lệ phần trăm so với vật liệu chính. Trong thực tế tuỳ theo điều kiện khảo sát cụ thể có thể thay thế một số vật liệu tương tự, số lượng vật liệu thay thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, tính chất vật liệu mà quy đổi tương đương.
–        Mức hao phí lao động trực tiếp: Là số lượng ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp tương ứng với cấp bậc công việc qui định (tính theo cấp bậc thợ, kỹ sư bình quân), để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát. Định mức hao phí lao động trực tiếp được xác định bằng các phương pháp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư Số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng.
–       Mức hao phí máy khảo sát trực tiếp: Là số lượng ca sử dụng máy khảo sát trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát, được mô tả rõ tên, loại, công suất của các loại máy và thiết bị khảo sát.
6.      Kết cấu bộ định mức dự toán: Tập định mức dự toán khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình Bưu chính, viễn thông gồm: 202 định mức trong 28 tiết định mức công tác, được mã hoá thống nhất gồm 7 chữ số (xx.xxx.xx) và được sắp xếp trong 6 chương sau:
→    Chương I:    Công tác Khảo sát hiện trạng (HT);
→    Chương II:   Công tác Khảo sát lựa chọn địa điểm (LC);
→    Chương III: Công tác khảo sát xây dựng và đo, vẽ chi tiết (ĐV);
→    Chương IV: Công tác khảo sát lắp đặt thiết bị (LĐ);
→    Chương V:   Công tác khảo sát hệ thống tiếp đất chống sét (CS);
→    Chương VI:   Công tác khảo sát khác phục vụ thiết kế - dự toán (K)
7.      Phân loại Phân loại công trình Bưu chính, viễn thông:
     Trên cơ sơ Luật Xây dựng thì công trình Bưu chính, viễn thông là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị viễn thông lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Thiết bị công trình là các thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị viễn thông là các thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ đồng bộ, hoàn chỉnh, được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ, để sản xuất ra sản phẩm nêu trong dự án. 
       Dựa vào hình thức và đặc điểm xây dựng thì công trình xây dựng mạng viễn thông được chia ra hai dạng sau:
→    Công trình dạng tuyến, gồm: Công trình xây dựng các tuyến cáp để truyền dẫn tín hiệu thông tin giữa các trạm viễn thông với nhau (tuyến liên trạm), hoặc giữa trạm thông tin với các thiết bị đầu cuối thông tin (tuyến thuê bao), bao gồm tuyến cáp kim loại, cáp quang, dây kim loại trần, với các hình thức lắp đặt có thể là chôn trực tiếp, treo trên đường cột, chôn dưới lòng sông, đáy biển, chôn trong hệ thống cống bể Bưu điện; Công trình xây dựng tuyến cống bể và tuyến cột để lắp đặt cáp thông tin. Một tuyến truyền dẫn thông tin là đoạn tuyến nối giữa hai nút mạng, một tuyến cáp thông tin là đoạn cáp nối giữa hai thiết bị phối cáp. Một công trình xây dựng tuyến có thể có một hoặc nhiều tuyến, tại một vùng hoặc tại nhiều vùng. Đơn vị năng lực phục vụ hay công suất sử dụng của dạng công trình này là: Đơn vị của dung lượng và của độ dài.
→    Công trình dạng trạm gồm: Công trình xây dựng trạm lắp đặt thiết bị viễn thông, thiết bị phụ trợ và cột treo anten (chỉ với trạm liên lạc vô tuyến), bao gồm: Trạm chuyển mạch, trạm vi ba, trạm thông tin vệ tinh, trạm truyền dẫn quang, trạm thông tin di động, trạm vô tuyến tiếp cận thuê bao, trạm cáp quang tiếp cận thuê bao...Một trạm viễn thông là một nút mạng, tại đó có lắp đặt một hoặc nhiều thiết bị viễn thông. Một công trình xây dựng trạm có thể có một hoặc nhiều trạm, tại một điểm hoặc tại nhiều điểm. Đơn vị năng lực phục vụ hay công suất sử dụng của dạng công trình này là: Đơn vị của dung lượng và số trạm
Tập định mức dự toán khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình Bưu chính, viễn thông cho 2 dạng công trình nêu trên.
II.                  HƯỚNG DẪN ÁP DỤNGĐỊNH MỨC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐỂ LẬP THIẾT KẾ - DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ĐỂ LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG:
1.            Những công tác khác không có trong tập định mức này thì áp dụng theo các hệ thống định mức nhà nước hoặc các Bộ, Ngành khác đã được Bộ Xây dựng ban hành.
2.            Trường hợp những loại công tác khảo sát được công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện khảo sát qui định trong định mức này thì chủ đầu tư, tổ chức khảo sát, tổ chức tư vấn điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp để áp dụng cho công trình.
3.            Đối với các công tác khảo sát mới chưa có trong tập định mức này thì chủ đầu tư, tổ chức khảo sát, tổ chức tư vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện khảo sát và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức bổ sung hoặc áp dụng các định mức khảo sát tương tự ở các công trình khác và trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.
4.            Định mức dự toán khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông được áp dụng để xác định đơn giá khảo sát công trình, làm cơ sở lập dự toán chi phí khảo sát để lập thiết kế - dự toán, xây dựng, tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.bưu chính, viễn thông 
5.            Lập dự toán Chi phí điều tra, khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông: Căn cứ thông tư số: 12/2008/TT-BXD, ngày 7/5/2008 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Chi phí điều tra, khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông là toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành các công tác điều tra, khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nhiệm vụ khảo sát lập theo quy định và được Chủ đầu tư duyệt.  
6.            Tuỳ theo tính chất, điều kiện cụ thể của công trình, dự án, Chủ đầu tư có thể lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng bằng các phương pháp khác nhau như: xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng; vận dụng số liệu chi phí khảo sát đã thực hiện của các công trình có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện công tác khảo sát xây dựng tương tự.

 Tải về và xem toàn văn tại đây

 
 
Số lần xem: 4476  
THƯ ĐIỆN TỬ