Ông Trần Văn Sỹ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ  (23/05/2012 8:30 SA  )
 


TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc Giai đoạn 2006-2011

1.     Tên cá nhân được đề nghị khen thưởng
Trần Văn Sỹ, Phó Vụ trưởng
Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
2. Thành tích công tác giai đoạn 2006 - 2011:
            Trong giai đoạn vừa qua, trên mọi cương vị công tác, tôi luôn cùng tập thể Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, kết quả tiêu biểu như sau:
          - Giúp Vụ trưởng VụTCCB trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Vụ Tổ chức cán bộ.
          Tham gia chỉ đạo xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục bàn giao giữa Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ Thông tin và Truyền thông.  Tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Bộ và chỉ đạo cán bộ, công chức trong Vụ xây dựng và triển khai thực hiện các Quyết định về nhân sự cho các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và cho cán bộ, công chức của khối cơ quan Bộ theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ.
          Tham gia phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây là Bộ Bưu chính Viễn thông); thực hiện các thủ tục trình bổ nhiệm lãnh đạo Tập đoàn BCVT Việt Nam.
          Tham gia chỉ đạo xây dựng và trình Lãnh đạo ban hành Quyết định quy định về quản lý cán bộ, công chức Nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
          Giúp Vụ trưởng chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến công chức công vụ; chủ trì giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và công dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị không để xảy ra vụ việc nổi cộm, tiêu cực trong công tác cán bộ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Không để đơn thư tồn đọng tại cơ quan Bộ.
          Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác thông tin, báo chí, xuất bản trong Ngành, đảm bảo các cơ quan này hoạt động đúng định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
           Tham gia chỉ đạo, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện các luật này tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời kiện toàn các tổ chức tham mưu, thực thi công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể,  không để  xảy ra tham nhũng, tiêu cực và vụ việc nổi cộm, bức xúc trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.
          2.Công tác Đảng:
 Thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ và Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ quan Bộ TT&TT và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban cán sự Đảng trong việc xây dựng các Quy chế hoạt động, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương Đảng; Giúp BCS Đảng tổ chức các cuộc họp và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho Ban cán sự Đảng chỉ đạo công tác chung của Bộ theo Quy chế hoạt động và các Chương trình công tác của Ban cán sự Đảng đã đề ra. Giúp việc tích cực cho BCS Đảng trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phối hợp với các Ban Trung ương Đảng, các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ các Bộ, ngành Trưng ương và địa phương, góp phần vào sự nghiệp chung của Đảng và của đất nước.
          Làm tốt nhiệm vụ giúp Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Trực tiếp làm trưởng đoàn nhiều đoàn kiểm tra của của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ TT&TT. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trong vào việc đảm bảo giữ vứng truyền thống của Đảng bộ, nhiều năm liền liên tục đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh
          Tham mưu giúp Ban Ban Thường vụ trong chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ của Cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục xây dựng và kiện toàn tổ chức. Tạo điều kiện để các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.
Tôi cũng đã tích cực đề xuất, chủ trì hoặc trực tiếp tham gia, các đề án và đề tài nghiên cứu khoa học của Vụ TCCB, tiêu biểu là các Đề tài: Xây dựng quy hoạch cán bộ Bộ BCVT từ 2003 đến 2005 và 2010, Nghiên cứu xây dựng quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan Bộ Bưu chính Viễn thông. Đề án đổi tên Bộ Bưu chính Viễn thông, Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thi hành công vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông ; nghiên cứu giải pháp tăng cường vai trò của thông tin cơ sở.
Tích cực tham gia và hoạt động có hiệu quả trong các tổ chức liên ngành như các Ban soạn thảo Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, Chương trình chăm sóc trẻ em quốc gia… Tham gia xây dựng các văn bản do các Ban Trung ương Đảng chủ trì trì như Đề án giáo dục thanh niên qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đề án tăng cường vai trò của các tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí v.v… Ngoài ra, với cương vị Phó Vụ trưởng, phụ trách nội chính, tôi đã giúp Vụ trưởng chỉ đạo thực hiên tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, giúp đỡ tổ chức Công đoàn Vụ TCCB, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công chức trong Vụ, tạo không khí luôn vui vẻ, đoàn kết trong Vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Vụ TCCB.

V. Khen thưởng đã đạt được:
- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Bộ Bưu chính Viễn thông" các giai đoạn 2006-2008, 2009- 2011
- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ;
      - Bằng khen của Bộ trưởng năm 2006 -2007 (QĐ số 1066/QĐ-BTTTT, ngày 17/7/2008) .
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011
- Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương năm 2011
- Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thành tích năm năm liền 2007- 2011.                                          

 VI. Đề nghị Khen thưởng:
          Đối chiếu thành tích với tiêu chuẩn khen thưởng, đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc về thành tích giai đoạn 2006-2011.

 
 
Số lần xem: 2112  
THƯ ĐIỆN TỬ