Vụ Tổ chức cán bộ 

 

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực thi công vụ, tiền lương, cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ hoặc Bộ giao quản lý theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 6)
Điện thoại: 04. 39431814/04.39436393; Fax: 04.39431814
 
Vụ trưởng:
Ông Nguyễn Văn Phương
ĐT: 04. 38263301
Email: phuongnv@mic.gov.vn
 
Phó Vụ trưởng: 
Ông Nguyễn Quốc Hùng
ĐT: 04.39431147
 
Ông Nguyễn Vĩnh An
ĐT: 04.36332999
 

Vụ Tổ chức cán bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1441/QĐ-BTTTT ngày 07/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

 
THƯ ĐIỆN TỬ