Vụ Khoa học và Công nghệ 

 
 Vụ Khoa học và Công nghệ là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ môi trường trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 4)
Điện thoại: 04.39437328; Fax: 04.39437328
 
Vụ trưởng:
Ông Lê Xuân Công
ĐT: 04. 38225322
 
Phó Vụ trưởng:
Ông Trần Quang Cường
ĐT: 04. 39446782
 
Ông Đinh Quang Trung
ĐT: 04.39436412
 
Phòng Quản lý khoa học
Phòng Quản lý công nghệ và môi trường
Phòng Quản lý tiêu chuẩn, chất lượng
 

Vụ Khoa học và Công nghệ có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1305/QĐ-BTTTT ngày 12/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ.

 
THƯ ĐIỆN TỬ