Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Sáu 31/10/2014
Văn phòng Bộ 
 

Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây được gọi là Văn phòng Bộ) là cơ quan thuộc Bộ có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng tổ chức phối hợp các hoạt động chung giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; làm đầu mối quan hệ với các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương theo chỉ đạo của Bộ trưởng; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tài chính, kế toán đối với các hoạt động của cơ quan Bộ.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 2)
Điện thoại: 04.39435602; Fax: 04.38263477
 
Chánh Văn phòng - Người phát ngôn:
Ông Phạm Mạnh Lâm

ĐT: 04.39435678
Email: pmlam@mic.gov.vn

 
Phó Chánh Văn phòng:
 
Ông Hoàng Minh Phương      
ĐT: 04.39434905
Email: hmphuong@mic.gov.vn
 
Bà Phan Mỹ Hạnh
ĐT: 04.39437142
Email: pmhanh@mic.gov.vn  
  
Ông Phan Tâm - Thư ký Bộ trưởng
ĐT: 04.38225283
Email: ptam@mic.gov.vn
 

Ông Phạm Quang Hưởng
ĐT:04.38225286 
Email: pqhuong@mic.gov.vn

Phòng Thư ký - Tổng hợp:
Trưởng phòng: Ông Trần Anh Tuấn
ĐT: 04.39434100
Email: anhtt@mic.gov.vn
 
Chuyên viên tổng hợp:
ĐT: 04.39449611
 
Phòng Hành chính:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
ĐT: 04.39447556
Email: ntmai@mic.gov.vn
 
Lễ tân cơ quan:
ĐT: 04.39432360
 
Y tế cơ quan:
ĐT: 04.39435600
 
Phòng Văn thư - Lưu trữ:
Trưởng phòng: Bà Trần Thị Hồng Hạnh
ĐT: 04.38263604
Email: thhanh@mic.gov.vn
 
Văn thư Bộ:
ĐT: 04.39437097
 
Văn thư Văn phòng:
ĐT: 04.39435602
 
Phòng Quản trị:
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Công Khang
ĐT: 04.39437522
Email: khangnc@mic.gov.vn
 
Phòng Tài chính - Kế toán:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Minh Hằng
ĐT: 04.38225596
Email: nmhang@mic.gov.vn 
 
 
Ban QLDA Trụ sở Bộ:
Giám đốc: Ông Ngô Hoàng Phúc
ĐT: 04.39437522
Email: nhphuc@mic.gov.vn
 
Trung tâm dịch vụ Thông tin và Truyền thông:
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội
Điện thoại:  04.39449783 - Fax: 04.39449784
Website: http://www.centics.vn  
Email: centics@mic.gov.vn
 
Giám đốc: Bà Trần Thị Quốc Hiền
Điện thoại: 0983.660.063
Email: hiencentics@gmail.com, tqhien@mic.gov.vn  
Phó Giám đốc: Bà Đào Thị Thanh
Điện thoại: 0912.026.089
Email: thanhcentics@gmail.com, thanhdt@mic.gov.vn

Đội xe:
Đội trưởng: Ông Vũ Đức Thanh
ĐT: 04.39454383
Email: vdthanh@mic.gov.vn
 
Văn phòng Bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1979/QĐ-BTTTT  ngày 17/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

 
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)