Văn phòng Bộ 

 

Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây được gọi là Văn phòng Bộ) là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác, giúp Bộ trưởng tổ chức phối hợp các hoạt động chung giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tài chính, kế toán, đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc, phục vụ cho hoạt động chung của Bộ.

Văn phòng Bộ có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 2)
Điện thoại: 04.39435602; Fax: 04.38263477
 
Chánh Văn phòng - Người phát ngôn:
Ông Phạm Mạnh Lâm

ĐT: 04.39435678
Email: pmlam@mic.gov.vn

 
Phó Chánh Văn phòng: 

Bà Phan Mỹ Hạnh
ĐT: 04.39437142
Email: pmhanh@mic.gov.vn  
  
Ông Phạm Quang Hưởng
ĐT:04.38225286 
Email: pqhuong@mic.gov.vn

 

Ông Nguyễn Thành Chung - Thư ký Bộ trưởng
ĐT: 04.39445666

Email: ntchung@mic.gov.vn

 

Bà Trần Phạm Diệu Linh - Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại Miền Trung

ĐT: 04.3821216

Email: tdlinh@mic.gov.vn 

 

Phòng Thư ký - Tổng hợp:
Trưởng phòng: Ông Trần Anh Tuấn
ĐT: 04.39434100
Email: anhtt@mic.gov.vn 
  
Phòng Hành chính:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
ĐT: 04.39447556
Email: ntmai@mic.gov.vn 
 
Phòng Văn thư - Lưu trữ:
Trưởng phòng: Bà Trần Thị Hồng Hạnh
ĐT: 04.38263604
Email: thhanh@mic.gov.vn 
  
Phòng Quản trị:
Phó Trưởng phòng, Phụ trách: Ông Nguyễn Công Khang
ĐT: 04.39437522
Email: khangnc@mic.gov.vn
 
Phòng Tài chính - Kế toán:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Minh Hằng
ĐT: 04.38225596
Email: nmhang@mic.gov.vn 
 
 
- Các tổ chức trực thuộc:

+ Trung tâm dịch vụ Thông tin và Truyền thông:
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội
Điện thoại:  04.39449783 - Fax: 04.39449784
Website: http://www.centics.vn  
Email: centics@mic.gov.vn
 
Giám đốc: Bà Trần Thị Quốc Hiền
Điện thoại: 0983.660.063
Email: hiencentics@gmail.com, tqhien@mic.gov.vn  
Phó Giám đốc: Bà Đào Thị Thanh
Điện thoại: 0912.026.089
Email: thanhcentics@gmail.com, thanhdt@mic.gov.vn

+ Đội xe:
Phụ trách: Ông Nguyễn Công Khang
ĐT: 04.39454383
Email: khangnc@mic.gov.vn

+ Đội bảo vệ:

Đội trưởng: Ông Vũ Đức Thanh
ĐT: 04.39436810
Email: vdthanh@mic.gov.vn


 
Văn phòng Bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1598/QĐ-BTTTT  ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ.

 
THƯ ĐIỆN TỬ