Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông 

 

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; là tạp chí “thông tin - lý luận và khoa học công nghệ” chuyên ngành, thực hiện chức năng trao đổi thông tin, công bố các kết quả nghiên cứu có chất lượng cao, phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình tiên tiến về thông tin - lý luận, khoa học, kỹ thuật, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông có tên giao dịch quốc tế: Journal on Information and Communications Technology (JoICT).

Địa chỉ liên hệ: Tầng 6 tòa nhà 110-112 Bà Triệu- Hà Nội
Điện thoại: 04.37737136 - 04.37737137; Fax: 04.37737130
 
Tổng đài:
04. 37737136
04. 37737137
 
Tổng biên tập:
Ông Vũ Chí Kiên
ĐT: 04. 37737136
 
Phó Tổng biên tập:
Bà Nguyễn Quý Minh Hiền
ĐT: 04. 37737136
 
Bà Đinh Thị Thu Phong
ĐT: 0903444475
 
Tổ chức bộ máy: 
Ban Thư ký:
Phòng Biên tập:
Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
ĐT:  04. 37737136
Phòng Trị sự - Quảng cáo - Phát hành:
Trưởng phòng: Trịnh Hồng Hải
ĐT: 04.37737136
Phòng Tạp chí điện tử:
 

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1526/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông.

 
THƯ ĐIỆN TỬ