Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông 

 

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Tên giao dịch quốc tế: Information and Communications Publishing House
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Trụ sở: Số 9, Ngõ 90 phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04-35772139, 35772141, 35772143, 35772138
Fax: 04-35579858
E-mail: nxb.tttt@mic.gov.vn
Website: http://nxbthongtintruyenthong.vn  


Giám đốc- Tổng biên tập:
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
ĐT: 04. 35772136
Email: ntha@mic.gov.vn
 
Phó Giám đốc
Ông Trần Chí Đạt
ĐT: 04. 35772142
Email: tcdat@mic.gov.vn
 

Phó Giám đốc

Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh

ĐT: 04. 35772143
Email: nmhanh@mic.gov.vn

 

Phó Giám đốc
Ông Phạm Văn Giáp
ĐT: 04. 35772137
Email: pvgiap@mic.gov.vn
 
Phòng Tài chính - Kế toán:
Kế toán trưởng: Bà Mai Thị Thanh
ĐT: 04. 35772622
Email: mtthanh@mic.gov.vn
 
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:
Trưởng phòng: Bà Bùi Việt Hồng
ĐT: 04. 35772139
Email: bvhong@mic.gov.vn
 
Phòng Thiết kế - Sản xuất:
Trưởng phòng: Ông Ngô Tấn Đạt
ĐT: 04. 35772037
Email: ntdat@mic.gov.vn

Phòng Kinh doanh - Xuất bản phẩm:
Trưởng phòng: Ông Đàm Quốc Cường
ĐT: 04. 35772138; Fax: 04. 35772194
Email: dqcuong@mic.gov.vn
 
Ban Biên tập sách Khoa học - Kỹ thuật:
Trưởng ban:

ĐT:
Email: 

 
Ban Biên tập sách Chính trị - Kinh tế - Xã hội:
Trưởng ban: Ông Lê Đắc Quang
ĐT: 04. 35772140
Email: ldquang@mic.gov.vn

Ban Xuất bản điện tử và Ứng dụng công nghệ thông tin;
  
Chi nhánh Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 8A, D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-35127750 Fax: 08-35127751
Email: chinhanh-nxbbd@hcm.vnn.vn 
 
Chi nhánh Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tại thành phố Đà Nẵng:

Địa chỉ: 42 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3897467 Fax: 0511-3843359
Email: pnbich@mic.gov.vn 

Chi nhánh Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tại Tây Nguyên.
 
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1649/QĐ-BTTTT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

 

 

 
THƯ ĐIỆN TỬ