Cơ cấu tổ chức 

 
LÃNH ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn 

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải

Thứ trưởng Phan Tâm

 

Khối các đơn vị tham mưu
 • Vụ Bưu chính  
 • Vụ Công nghệ thông tin  
 • Vụ Khoa học và Công nghệ  
 • Vụ Kế hoạch - Tài chính  
 • Vụ Hợp tác quốc tế  
 • Vụ Pháp chế  
 • Vụ Tổ chức cán bộ  
 • Vụ Quản lý doanh nghiệp
  Vụ Thông tin cơ sở
  Vụ Thi đua - Khen thưởng
 • Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông  
 • Văn phòng Bộ  
 • Khối các đơn vị chức năng
 • Cục Tần số vô tuyến điện  
 • Cục Viễn thông  
 • Cục Tin học hóa  
 • Cục Báo chí  
 • Cục Xuất bản, in và phát hành  
 • Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  
 • Cục Thông tin đối ngoại  
 • Cục Bưu điện Trung ương
  Cục An toàn thông tin
 • Cục Công tác phía Nam
 • Khối các đơn vị sự nghiệp
 • Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông  
 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)  
 • Trung tâm Thông tin  
 • Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông  
 • Báo Bưu điện Việt Nam  
 • Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế  
 • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông  
 • Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam  
 • Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông  
 • Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam  
 • Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam  
 • Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn  
 • Trường Cao đẳng Công nghiệp In  
 • Báo điện tử VietnamNet   
 • Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
  Các đơn vị khác

  Ban Lịch sử - Truyền thống

   

  Ban quản lý dự án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam  

  Các doanh nghiệp thuộc Bộ
 • Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện -VTC
 • Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
 • Tổng công ty Viễn thông MobiFone
 •  
  THƯ ĐIỆN TỬ