Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/11/2017

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 40/2017 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

(11/10/2017)

Trong tuần 40/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 310 lỗ hổng trong đó có: có 6 lỗ hổng ở mức cao, 39 lỗ hổng mức trung bình, 4 lỗ hổng ở mức  thấp, 261 lỗ hổng chưa được đánh giá.

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 39/2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)

(04/10/2017)

Trong tuần 39/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 275 lỗ hổng trong đó có: có 12 lỗ hổng ở mức cao, 50 lỗ hổng mức trung bình, 15 lỗ hổng ở mức  thấp, 198 lỗ hổng chưa được đánh giá.

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 38/2017 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

(28/09/2017)

Trong tuần 38/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 326 lỗ hổng trong đó có: có 17 lỗ hổng ở mức cao, 83 lỗ hổng mức trung bình, 4 lỗ hổng ở mức  thấp, 222 lỗ hổng chưa được đánh giá.