Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Vụ Kế hoạch - Tài chính" không?

Kết quả ( 3 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
33.33 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
66.67 %
Bình thường ( 0 lượt bình chọn ) Chưa hài lòng ( 0 lượt bình chọn )