Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Thông tin không?

Kết quả ( 16 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
37.5 %
Hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
6.25 %
Bình thường ( 2 lượt bình chọn )
12.5 %
Chưa hài lòng ( 7 lượt bình chọn )
43.75 %