Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính không?

Kết quả ( 26 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 12 lượt bình chọn )
46.15 %
Hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
15.38 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
23.08 %
Chưa hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
15.38 %