Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/04/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo công văn hướng dẫn mẫu Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin"

Các ý kiến đóng góp