Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 21/01/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu"

Các ý kiến đóng góp

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số : …/2019/TT-BTTTT
 
Dự thảo
 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019
 
THÔNG TƯ
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đọc, nghe, xem
 để kiểm tra báo chí lưu chiểu
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;
Căn cứ Luật báo chí ngày 05/04/2016;
Căn cứ Nghị định số 201-CP ngày 26/05/1981 của Hội đồng Chính phủ về quản lý định mức kinh tế -kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 17//2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch –Tài chính,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu ban hành kèm theo Thông tư này quy định các mức hao phí trực tiếp về nhân công, vật liệu, thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc kiểm tra báo chí lưu chiểu từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc.
2. Định mức ban hành tại Điều 1 Thông tư này không bao gồm các hao phí: quản lý chung; hao phí tài sản cố định dùng chung; hạ tầng lưu trữ dữ liệu; sử dụng phần mềm; các dịch vụ mua ngoài dùng chung (internet, điện thoại, điện chiếu sáng,…), mặt bằng làm việc và không bao gồm các hao phí cho việc xử lý sai phạm đối với các tác phẩm báo chí được kiểm tra lưu chiểu. Các hao phí này các đơn vị lập dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
       Các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm: Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày …./…./2019
2. Căn cứ định mức ban hành kèm theo Thông tư này, Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương:
a) Tổ chức triển khai thực hiện định mức tại cơ quan được giao nhiệm vụ đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu;
b)Quy định việc quản lý chất lượng, nghiệm thu kết quả đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu;
c) Việc xác định số lượng tác phẩm báo chí kiểm tra lưu chiểu vượt định mức trong tháng để áp dụng chi trả thù lao theo quy định trong Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu phải tính không thấp hơn định mức nhân công quy định tại Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện nếu khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông và Truyền thông để xem xét, giải quyết./
Nơi nhận:
-   Thủ Tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ(để b/c)
-   Văn phòng Quốc hội;
-   Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-   Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-   Tòa án nhân dân tối cao;
-   UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-   Bộ TTTT : Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
-   Cục Kiểm tra văn bản QPPL(Bộ Tư pháp);
-   Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-   Các cơ quan báo chí;
-   Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
-   Lưu: VT, KHTC.
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.