Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27/02/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Yemmy Soong
Email:yemmy.soong@tw.bureauveritas.com

Dear Sir, We would like to request to add the following frequency bands and application to this recent draft. Frequency band, Application & Limits 6~8.5GHz Ultra-Wide-Band (UWB) for SRD ≤ -41.3dBm/MHz EIRP UWB 6-8.5GHz as an unlicensed frequency has been adopted in the United States, Europe, Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, China,Taiwan and many other countries. We see this as a growing global trend to support the development and introduction of new technology. Attached Singapore UWB tech std for your reference, thanks. Please consider this application. Thank you and best regards, Yemmy Soong Bureau Veritas CPS, Taoyuan Branch.


tải file đính kèm - 1 năm trước