Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/08/2019

Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông

(19/02/2016)

 Căn cứ văn bản số 365/BTTTT-TCCB ngày 03/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức cho Cục Báo chí năm 2015;

Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông

(13/11/2015)

 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông tin cụ thể như sau:

Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ TT&TT năm 2015

(06/11/2015)

 Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.