Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28/07/2017

Thông báo

Trả lời kiến nghị của các Sở Thông tin và Truyền thông tại báo cáo công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 (Bản dự thảo)

(11/07/2017)

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổng hợp và trả lời kiến nghị, đề xuất của Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kiến nghị nêu tại Báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 của các Sở gửi về Bộ. Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT trân trọng đăng tải tổng hợp nội dung trả lời các kiến nghị nêu trên. Bộ sẽ tiếp tục tổng hợp và trả lời kiến nghị của các Sở trong thời gian tới.