Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20/04/2018

Thông báo

Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

(26/01/2018)

Cục Viễn thông vừa có Thông báo số 553/TB-CVT ngày 25/01/2018 và Thông báo số 555/TB-CVT ngày 25/01/2018 về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối và Công ty cổ phần viễn thông Thế Hệ Mới.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước

(22/12/2017)

Để đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin giúp xây dựng Chính phủ điện tử. Ngày 18/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. Theo đó, đối tượng đánh giá là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.